Historie Clubkampioenschappen

13e Clubkampioenschappen 2022 (totaal 24e x) 25 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Egon Blom 1e. Rick Vianen Mirjam v S 152
2e. Jasper van Vulpen 2e. Nathan Spaan Egon 121/120/101 – Hennie 114/110 – Jip 110
3e. Jip Rottier 3e. Berry van der Lit 180-er
3e. Mark Bader 3e. Niels Ebskamp Jasper 4 – Egon 4 – Rick 1 – Kees d G 1  – Alle 1
12e Clubkampioenschappen 2021 (totaal 23e x) 26 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Jasper van Vulpen 1e. Paul Derks Jan van der Louw – 113
2e. Ton van Vliet 2e. Nathan Spaan Mirjam 112, Paul 105, Jip 104, Niels 103, Tom Se 100
3e. Jip Rottier 3e. Mirjam van Spanjen 180-er
3e. Rick Vianen 3e. Marco Nolte Jasper 4 – Jip 3 – Niels 2 – Ton/Jan 1
11e Clubkampioenschappen 2020 (totaal 22e x) 28 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Jasper van Vulpen 1e. Harold van Dam Rick Vianen – 109
2e. Michiel Sloos 2e. Ton van Vliet Jip Rottier 103
3e. Jip Rottier 3e. Ronald Scholten 180-er
3e. Tom Severs 3e. Rick Vianen Jasper/Dave/Tom(2) Jip/Sloos(1)
10e Clubkampioenschappen 2019 (totaal 21e x) .. deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Michiel Sloos 1e. Egon Blom Michiel Sloos – 118
2e. Mark Bader 2e. Rick Vianen Wessel v Vulpen 102
3e. Kees de Groot 3e. Berry van der Lit 180-er
3e. Alle Lenoir 3e. Ton van Vliet velen 1x
9e Clubkampioenschappen 2018 (totaal 20e x) 26 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Jasper van Vulpen 1e. Wessel van Vulpen Michiel Sloos – 122, Jasper v Vulpen 112
2e. Michiel Sloos 2e. Jacco Steenbergen Wessel v Vulpen 102
3e. Dave Fredriks 3e. Jos van Leeuwen 180-er
3e. Jacco Steenbergen 3e. Paul Derks 6 personen 1x
8e Clubkampioenschappen 2017 (totaal 19e x) 22 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Alco v Miltenburg 1e. Harold van Dam Jan vd Louw – 145
2e. Jip Rottier 2e. Bart van Vliet Mark Bader – 127, Alco v Miltenb 101
3e. Dave Fredriks 3e. Fred Touw 180-er
3e. Vincent Oostrom 3e. Jelle Sietsma Jelle Sietsma 1x
7e Clubkampioenschappen 2016 (totaal 18e x) 32 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Michiel Sloos 1e. Dave Fredriks Jasper v Vulpen – 120
2e. Jasper van Vulpen 2e. Dennis van Hall
3e. Fred Touw 3e. Paul Derks 180-er
3e. EgonBlom 3e. Jos van Leeuwen Mikey v Bemmel 3 x
en 3 anderen 1x
6e Clubkampioenschappen 2015 24 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Mikey van Bemmel 1e. Ton van Vliet Martin van Vulpen – 118
2e. Michiel Sloos 2e. Roy Versteeg
3e. Wessel van Vulpen 3e. Sam van Engelen 180-er
3e. Wilco Spruit 3e. Mirjam van Spanjen Mikey v Bemmle 4x (2 met 1x)
5e Clubkampioenschappen 2014 25 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Mikey van Bemmel 1e. Ronald Scholten Martin van Vulpen – 127
2e. Wilco Spruijt 2e. Ton van Vliet
3e. Bart van Vliet 3e. Berry van der Lit 180-er
3e. Dennis van Hall 3e. Kees de Groot Wilco Spruijt 4x, Sloos/Scholten 1x
4e Clubkampioenschappen 2013 26 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Michiel Sloos 1e. Maarten Jansen Maarten Jansen – 117
2e. Mikey van Bemmel 2e. Sjoerd van der Aar Martin van Vulpen – 104
3e. Wilco Spruijt 3e. Mark Bader 180-er
3e. Martin van Vulpen 3e. Jan van der Louw David d Groot / Kees d Groot 1x
3e Clubkampioenschappen 2012 21 deelnemers
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Mikey van Bemmel 1e. Kees de Groot Chris Fredriks – 170
2e. Chris Fredriks 2e. Arno Tummers David d Gr 114/108 Mikey v Bemmel 100
3e. Jelle Sietsma 3e. Fred Touw 180-er
3e. Maarten Jansen 3e. Bas van Miltenburg 6 verschillende spelers 1x
2e Pirates 3 Clubkampioenschappen 2011
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Jelle Sietsma 1e. Sjoerd van der Aar Chris Fredriks – 170
2e. Jacco Steenbergen 2e. Theo van Spanjen Jacco Steenbergen 119/108
3e. Roy Versteeg 3e. Mirjam van Spanjen 180-er
4e. Jasper Oostveen 3e. Jan van der Louw Paul Derks / David d Groot 1x
1e Pirates 3 Clubkampioenschappen 2010
Winnaarsronde Verliezersronde Hoogste finish
1e. Mark Bader Was er dit jaar niet. Chris Fredriks – 120
2e. Ton van Vliet Snelste leg
3e. Arno Tummers Alco v Miltenburg – 2×180 en in 13 pijlen uit
4e. Jasper Oostveen
Pirates   Clubkampioenschappen 2009 Eskes Bokaal
Winnaarsronde  Verliezersronde 8e en laatste winnaar Eskes Bokaal
1e. Michiel Sloos 1e. Harold van Dam Pirates 3
2e. Jan van der Louw 2e. Michiel Petersen
3e. D d Groot / M v Vulpen 3e. A v Miltenburg / P Derks
4e. Dave Fredriks
Pirates   Clubkampioenschappen 2008 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 7e Eskes Bokaal
1e. Mark Bader 1e. Kees de Groot Diana & Corine (bardames)
2e. Michiel Sloos 2e. Dustin Broekhuizen Hoogste finish
3e. Sjoerd van der Aar 3e. Kees Kastelein Wilco Spruijt – 121
4e. Wilco Spruijt 4e. Dave Fredriks Meest x 180
Michiel Sloos (2x)
Pirates   Clubkampioenschappen 2007 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 6e Eskes Bokaal
1e. Alex Luijtjes 1e. Arno Tummers Ton v Vliet
2e. Martin v Vulpen 2e. Dustin Broekhuizen Hoogste finish
3e. J Steenbergen / D d Groot 3e. Fred Touw / Steef Gerritsen Kees Kastelein – 107
Pirates   Clubkampioenschappen 2006 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 5e Eskes Bokaal
1e. Michiel Sloos 1e. Alco v Miltenburg ???
2e. Jasper Oostveen 2e. Dustin Broekhuizen Hoogste finish
3e. Wilco Spruit 3e. Sjoerd vd Aar Aart Eskes – 118
Pirates   Clubkampioenschappen 2005 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 4e Eskes Bokaal
1e. Michiel Sloos 1e. Ton van Vliet Paul Derks
2e. Chris Fredriks 2e. Sjoerd van der Aar
3e. Wilco Spruit 3e. Harold van Dam
Pirates   Clubkampioenschappen 2004 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 3e Eskes Bokaal
1e. Tims Sistermans 1e. Dave Fredriks Ronald Scholten
2e. Chris Fredriks 2e. Loek Sistermans Hoogste Finish
3e. Ronald vd Rijst 3e. Arjan Nottelman Chris Fredriks – 108
Pirates   Clubkampioenschappen 2003 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 2e Eskes Bokaal
1e. Tims Sistermans 1e. Ronald vd Rijst Michiel Sloos
2e. Wilco Spruit 2e. Arno Tummers Hoogste Finish
3e. Chris Fredriks 3e. Andre Voorhout Paul Derks – 117
Pirates   Clubkampioenschappen 2002 Eskes Bokaal
Winnaarsronde Verliezersronde Winnaar 1e Eskes Bokaal
1e. Chris Fredriks 1e. ? Berry van der Lit
2e. Wilco Spruit 2e. Andre Voorhout
3e. Michiel Sloos 3e. Ton van Vliet
Pirates   Clubkampioenschappen 2001
Winnaarsronde Verliezersronde
1e. Niels Immel niet gespeeld
2e. ?
3e. Wilco Spruit
Pirates   Clubkampioenschappen 2000
Winnaarsronde Verliezersronde
1e. Arjan Blonk niet gespeeld
2e. Tim Sistermans
3e. Michiel Sloos
Pirates   Clubkampioenschappen 1999
Winnaarsronde Verliezersronde
1e. Sjoerd van der Aar niet gespeeld
2e. Paul Derks
3e. David de Groot

Leave a Reply